.
   
středa 29. listopadu
svátek slaví Zina, Zinaida , zítra Ondřej, Ondřejka
 
autor Lastura.cz

Andělé, Archandělé a Archeové

18.11.2010

Hierarchie duchovních bytostí

Nejblíže lidem jsou Andělé
a jejich odpůrci Lucifeři.

O stupínek nad nimi jsou Archandělé
a jejich odpůrci Ahrimani.

Nad nimi jsou Archeové
a jejich odpůrci Archonti (Soradtovci).

popisek

Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby. Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Obklopují trůn Boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí? Na druhé straně, vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat? Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním.

Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost „utvářet“. Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.

Protože se jedná o „živé bytosti“ s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z „hmoty“, když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory „vzdušné“. Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru.

Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času. Kromě toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané andělské „hierarchie“, počínaje těmi, jež jsou nejblíže Božímu Majestátu, Otci Všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje.

A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.

Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení - přisoudila každému andělskému kůru jednu specifickou planetu.

Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.


Archanděl je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael, Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pouze v apokryfní knize Enochově.


Podrobná hierarchie andělských bytostí

ANDĚLÉ
Planeta Měsíc. Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost. Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se „strom života“.

ARCHANDĚLÉ
Planeta Merkur. Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.

VLÁDCI
Planeta Venuše. Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.

SÍLY
Planeta Slunce. Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).

PANSTVA
Planeta Mars. Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita: agresivita, vznětlivost, netrpělivost.

TRŮNY
Planeta Jupiter. Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.

CHERUBOVÉ
Planeta Saturn. Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.

SERAFOVÉ
Planeta Uran. Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost získanou z látky.

Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.

Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí.


Přehled andělských kůrů

Andělé mají tradiční hierarchii řádů, známých jako v křesťanské angelologii jako kůry. Podle mystika Dionýsa těchto andělských kůrů existuje devět:

Serafínové
Nejvyšším řádem andělů jsou Serafínové, podle kabaly jsou zvaní Chajot Kadoš, neboli svaté živé bytosti, které jsou nejblíže božskému zdroji a vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla. Existují nad říší planet.

Cherubíni
Dalším řádem jsou Cherubíni „vířící síly“, kteří dostávají světlo od Serafínů a odrážejí božské poznání a modroust. Ti také existují za planetární sférou.

Trůnové
Trůnové jsou „Ohnivá kola s mnohýma očima“ neboli „silní a mocní“ krouží kolem božského zdroje a odrážejí sílu a slávu Trůnu.

Panstva
„Zářící“ existují na úrovni, kde splývá duchovní a fyzická úroveň. Odrážejí touhu překonat omezení hmotné úrovně.

Ctnosti
„Planoucí“ vzbuzují posvátnou hrůzu a jsou anděli pomsty. Vládnou přírodním zákonům a v lidech probouzejí čest a srdnatost.

Mocnosti
Tito andělé střeží cesty k nebesům a brání projevený vesmír před ničivostí démonů. Jejich světlo vyvolává oddanost dobru nad zlem.

Knížectva
Toto je první andělský kůr, který dokáže aktivně zasáhnout v lidských záležitostech. Řídí vlády a vůdce a v jedincích probouzejí odpovědnost.

Archandělé
Mocní archandělé jsou andělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.

Andělé
Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.


Archandělé
Anael, Ariel, Azrael, Gabriel, Haniel, Chamuel, Jeremiel, Jofiel, Metatron, Michael, Orifiel, Rafael, Raguel, Raziel, Samael, Samuel, Sandalfon, Uriel, Zadkiel, Zachariel

Staré židovské texty uvádějí patnáct archandělů:
Ariel,Azrael, Gabriel, Haniel, Chamuel, Jeremiel, Jofiel, Metatron, Michael, Rafael, Raguel, Raziel, Sandalfon, Uriel, Zadkiel

Církevní tradice eliminovala počet archandělů pouze na tři:
Michael, Rafael a Gabriel

Svědkové Jehovovi zastávají názor, že existuje pouze jediný archanděl - Michael, kterého ztotožňují s Ježíšem Kristem.

Archandělé jsou podle některých astrologů vládci sedmi planet: Měsíc, Merkur, Slunce, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Astrologie tedy rozeznává sedm (arch)andělů:
Gabriel
, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel


Mistři karmy
Michael, Rafael, Uriel, Samael


Serafy, serafíni, serafové
Michael, Serafiel, Gabriel, Metatron, Uriel, Nathanael, Jehoel, Jeliel, Chamuel, Azrael, Lucifer (před svým pádem)


Andělé léčitelé
Assiel, Azariel, Arariel


Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu
Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel


Andělé živlů

oheň
Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel

voda

země

vzduch
Amabiel, Atel


Duchové živlů

oheň
Atar


Andělé skrytých věcí
Satarel a Gehel

Andělé rostlinstva
Sealiah a Sofie

Andělé větru
Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel

Andělé jižního větru
Ananiel

Andělé západního větru
Aniel

Andělé jara
Amatiel

Andělé podzimu
Guabarel a Tarquam

Andělé zimy
Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altarib nebo Attarib


Prvotní planetární duchové
Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel


Andělé stvoření
Anael


Andělé zvěrokruhu

Vodnář
Archer


Padlí andělé
Lucifer (Satanael, Světlonoš)

Z NAŠÍ NABÍDKY

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2023 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz